Historia

Några axplock ur protokoll och skrivelser från Elfdalens Hembygdsförenings historia.

24 sept.

Sammanträde i Salemkapellet. Hans Gullberg, Månsta, hade genom anslag kallat till sammanträde och redogjorde i korta drag anledningen och påvisade nödvändigheten av att något bör göras för bevarandet av våra förfäders handlingar ifråga om slöjd, klädedräkt och byggnadssätt. De tillstädeskomna beslöt efter en stunds diskussion på förslag av Dahl Per Jansson, Månsta, att snarast möjligt få en hembygdsförening till stånd och för att utreda frågan tillsätta en kommitté, som skulle utreda frågan och få i uppdrag att sammankalla ett allmänt möte och där framlägga förslag till stadgar för föreningen. Till kommitté-ledamöter valdes Hans Gullberg, Dahl Per Jansson, Månsta, Anders Andersson, Holen, Lars Beronius, Loka, och Per Bonde, Näset.

30 sept.

Kommittérade samlade, för att uppgöra förslag till stadgar för en blivande hembygdsförening.

3 okt.

På förslag av Lars Hansback, Näset, antages kommittérades förslag till stadgar för hembygdsföreningen med uppdrag till den blivande styrelsen att granska stadgarna och om ändringar ansågs nödiga förelägga medlemmarna ändringsförslag, som fastställes vid kommande sammanträde. Till styrelseledamöter valdes, Hans Gullberg Anders Andersson, Holen, Grund Lars Olsson, Åsen, Bogg Mats Ersson, Dysberg, Per Isaksson, Blyberg och Lars Hansback, Näset. Suppleanter: Dahl Per Jansson, Månsta, Per Bonde, Näset och C. W. Söderström. Styrelsen skulle tjänstgöra till årets slut då nytt val skulle förrättas.

6 okt.

Styrelsen utser Hans Gullberg till ordförande. Hrr Lars Hansback, Anders Andersson och Hans Gullberg utses att granska stadgeförslaget. Ordf. utses att till kommunalnämnden inlämna ansökan om anslag till föreningens verksamhet.

5 nov.

Stadgar föredras och antas definitivt. ”Beslöt föreningen utbedja sig äran att få kalla Herr Landshöfdingen och Kommendören” Carl Fredrik Holmquist till sin första
hedersledamot.” Till styrelsen uppdras att till decembersammanträdet utreda och avge förslag ”om husrum” för de föremål som föreningen i närmaste framtid kunde samla”. Lars Hansback utsågs att föra inventariebok och kassa bok. Beställs tryckning av 2000 ex stadgar.

31 dec.

Styrelsens statförslag för 1912, upptagande inkomster, kommunanslag 100:- kr och inträdes- och årsavgifter 200:- kr samt utgifter, organisationskostnader 100:- kr och till anskaffandet av fornminnessaker och ordnandet av redan skänkta föremål 200:- kr, fastställes. Åt ordföranden uppdras att hos vederbörande anhålla om att föreningen tills vidare får disponera sockenmagasinet norr om kyrkan för sina samlingar samt nuvarande tingshus från den tid det nya tingshuset blir färdigt.

17 mars

Folkskolläraren Lars Åhs, Blyberg, och L. A. Persson, Näset, åtar sig att insamla föremål för föreningens räkning. Lars Hansback meddelar att han underhandlat med Carl
Larsson om ett älvdalsbesök och att denne lovat hålla ett föredrag i baptistkapellet på påskdagen. Sockenmagasinet, som upplåtits till föreningen ansågs olämpligt och styrelsen fick i uppdrag att söka förvärva en gammal stuga i Nornäs ägd av Bergslaget och att som plats för stugan förhandla om köp av Rots Skans.

7 april 1912 (Påskdagen)

Carl Larsson, som hälsades välkommen uttalade ”den önskan att föreningen borde göra något för att bevara minnet af Elfdalsspråket och ansåg han
lämpligt att låta tala in något af språket i Grafafon och förvara några skifvor för eftervärlden”.

22 dec.

”Som Doktor Lars Levander gjort långa, energiska och framgångsrika studier ifråga om elfdalsfolkets urgamla kultur, i synnerhet om språk och seder, beslöt föreningen enhälligt att kalla honom till sin hedersledamot. Åt styrelsen uppdras att omkring midsommar anordna ett större möte vid Skansen eller någon annan lämplig plats. Sedan kyrkostämman avslagit en framställning om markupplåtelse öster om kyrkan för stuga till förvaring av fornsaker hade kommunalstämman den 31 okt. anslagit 500:- kr för inköp av Rots Skans, hvilket område efter upprättat köp
skulle upplåtas till föreningens förfogande”. Lars Hansback hade med markägaren upprättat köpekontrakt och styrelsen fick i uppdrag att slutföra köpet samt att inköpa en stuga i
Rämma, som L. A. Persson ansåg lämplig för föreningen och vilken han erbjudits köpa för 70:- kr. ”Som konstnären G. Ankarkrona genom sitt arbete för väckande af kärlek till och intresse för hembygden gjort en banbrytande insats inom det område, som utgör föreningens, beslöt föreningen enhälligt att kalla honom till sin hedersledamot”. Styrelsen


Rämma, som L. A. Persson ansåg lämplig för föreningen och vilken han erbjudits köpa för 70:- kr. ”Som konstnären G. Ankarkrona genom sitt arbete för väckande af kärlek till och intresse för hembygden gjort en banbrytande insats inom det område, som utgör föreningens, beslöt föreningen enhälligt att kalla honom till sin hedersledamot”. Styrelsen

29 mars

Föreningen beslöt låta trycka Lars Levanders bok, Livet i en Älvdalsby, i en upplaga av 1 000 st för 693:- kr. Kostnaden bestrids med kommunala lånemedel och boken skall säljas genom föreningen för 1:50 kr per ex.

6 juli

Styrelsen beslutar, ”att under sommaren uppföra den påbörjade stugbyggnaden samt uppföra ’baur’ och löflada”.

23 dec.

År 1912 utförda gratisarbeten för Hembygdsföreningens räkning: Körning av Rämmastugan: Lars Hansback, Näset, 2 lass, K. J. Palm, Kyrkbyn, 1 lass, L. Näslund, Näset, 1 lass, And. Andersson, Holen, 1 lass, J. A. Barkström, Näset, 1 lass, And. Kettisen, Månsta, 1 lass, L. Skoglund, Näset, 1 lass, Finn J. Jansson, Kåtilla, 2 lass, A. Östlund, Kyrkbyn, 1 lass, Uf L. Larsson, Västäng, 1 lass.
L. Hansback har skänkt 5 st. flaggstänger fritt på platsen samt virke och arbetstillsyn. And. Andersson, Holen, har lämnat åtskillig hjälp med arbetstillsyn. Lars Åhs och L. A. Persson ha skänkt 79:99 kr samt diverse arbeten och resor. L. E. Larsson, Hagalund, har skänkt 10:- kr för egen del och insamlat 20:55 kr samt Lars Nordin, Anton Pettersson, Hård And. Ersson och Unga Elin And. Andersson sammanlagt 40:- kr. Åt Lars Åhs och L. A. Persson uppdrogs att sammanföra förvärvade föremål till Rots Skans samt gruppera och upprätta förteckning över de olika föremålen. K. E. Hagström har skänkt erforderlig gärdesgårdsstör för gärdesgården vid Rots Skans.

15 mars

Dal Per Jansson åtar sig att höra sig för med Spik And. Andersson, Kåtilla om han vill rensa brunn i Skansen. L. Hansback lämnar en skriftlig rapport om ”vad som styrelse åstadkommit med afseende å byggnader samt anskaffande af föremål under det gångna året och äfven för de planer styrelsen tänkt sig för årets verksamhet”.

9 aug.

”Frågan om invigningsfest till hösten upptogs till behandling och beslöts att till följd af politiska oroligheter inställa den tillsvidare”. ”Fråga om anställandet av vaktmästare vid Rots Skans behandlades och Styrelsen beslöt att med alldra första anställa en sådan med en årslön som skulle utgå med 50:- kr och utsågs dertill J. P. Rotman, Rot. Personer som önska bese Rots Skans skulle erlägga en avgift av 25 öre, dock att boende inom kommunen skulle äga fritt inträde. Inne i stugan skulle uppsättas en sparbössa, där besökare kunde få nedlägga frivilliga avgifter till förmån för föreningens verksamhet. En ansökan från fru Marta Andersson, Näset, om föreningen ville förskottera 222:70 kr för 48,1 m tupptyg, till dess tyget försålts, bifölls. ”Styrelsen beslöt att genom L. A. Persson låta anskaffa ett parti vykort med motiv tagna från Skansen, vilka skulle för föreningens räkning säljas, och att ej tillåta någon att fotografera Skansen utan styrelsens tillåtelse”.

7 nov.

”Styrelsen hade vid sammanträdet besök af artisten Gustaf Ankarkrona, som på styrelsens anmodan hitkommit för att konferera med styrelsen och lämna råd om anläggning af flera byggnader dels om dess placering samt byggnadsmetod. Efter att ha besett Skansenområdet afrådde Herr Ankarkrona styrelsen att för närvarande ej tänka på någon: större museibyggnad utan i stället vid norra delen af gården låtauppföra en storstuga, deri lämpliga föremål kunde inrymmassamt inom öfriga hus placera föremål som hörde till husetsuppsättning af lösegendom. Äfven upprättade han en skissöfver placering af öfriga hus såsom ”lada” och ”fjås” somhan ansåg skulle byggas på södra delen af gården och villeäfven att det uppförda ”bauret” skulle bortskaffas då det enligt hans mening var olämpligt för platsen”.

20 dec.

Styrelsen beslöt att till den fest, som måste anordnas stundande sommar utge en tidning och utsåg som redaktörer L. Hansback och And. Andersson.

13 juni

Kommittérades, H. Gullberg, L. Hansback och C. Gudmundsson, förslag till program för föreningens fest i Skansen sönd. den 27 juni godkändes av styrelsen:

 1. Musik (Dalregementets marsch).
 2. Hälsningstal med kort redogörelse för Rots Skans af H. Gullberg.
 3. Musik (Ett fordomdags bröllop i Alfdalen).
 4. Tal af Konstnären Gustaf Ankarkrona,
 5. Unisont. Jag vet ett land.
 6. Föredrag av Doktor Karl Erik Forslund.
 7. Bröllopståg.
 8. Servering och beseende af gamlafornminnesföremål.
 9. Folkskolläraren Lars Åhs talar om våra förfäders visor och låtar.
 10. Deklamation af Edvard Backlund,
 11. Tal af Skogvaktaren Per Back

26 sept.

”På anmodan af inbjudarna för bildandet af Dalarnas Hembygdsförbund att närvara vid dess sammanträde å Stadshotellet i Falun söndagen den 3 okt. 1915 kl. 5 em. för antagande af stadgar och dermed sammanhängande frågor behandlas. Styrelsen valde som ombud Kommunalstämmans ordf. Lars Hansback, Hemmansegarna Carl Gudmundsson
och Hans Gullberg.
”Lars Hansback förevisade ritningar för en blivande museibyggnad vid Skansen upprättade av Konstnären Herr Gustaf Ankarkrona samt kostnadsförslag utförda af Byggmästaren Emil Cederlund som steg till 2 311:- kr. Styrelsen uttalade sin belåtenhet öfver ritningarna som i sin helhet var konstnärligt och enkelt utförd i allmogestil och särskilt lämplig för platsen men beslöts att låta frågan om byggnad vila tillsvidare”.’
”H. Gullberg redogjorde något öfver den jakt som bedrifvits inom socknen både i byar och fäbodar efter gamla hus. De som nedlagt mästa arbetet i eftersökandet voro L. Hansback, L. A. Persson, Carl Gudmundsson något äfven H. Gullberg. Och hade man nu fått ”Fjås” och Bastu. Hvad ”Baur” och Lada beträffar så hade hos Hed Per Persson i Rot träffats uppgörelse om att af honom få nämnda hus mot att föreningen i deras ställe uppsatte ”Baur” och Lada och hade man tänkt sig att ditforsla och uppsätta det Baur som finns i Skansen samt den mindre ladan som kom från Loka.””- – – hade man upptäckt att i Väsa finnes en gammal ryggåsstuga som borde förvärvas åt Skansen och beslöts att lämna Lars Hansback i uppdrag att träffa uppgörelse med egarna samt att söka få den till Skansen och där uppsättas”.

26 mars

”Lars Åhs talade för att något borde göras för att mera väcka hembygdstankar hos vår lärarkår och uttalade han som sin åsikt att någon fråga i den riktningen borde väckas till nästa Ofvan Siljans lärarmöte som kommer att hållas i Älvdalen. Lars Åhs skulle inkomma med förslag i frågan till styrelsen”. Styrelsen hade till föreningen förvärvat ”- – – den beryktade storjägaren och fiskaren Sjungar Eriks fiskarbod med deri befintliga fiskredskap som han själv begagnat” även ”hans stora samling jaktverktyg bestående af flint- och lodbössor”.

24 april

Styrelsen beslöt inköpa ”gammelstugan” i Väsa för 300:-

18 mars

J. P. Rotman har skriftligen avsagt sig vaktmästarsysslan och i hans ställe har styrelsen anställt Lars Åhs, Blyberg.

23 maj

Åt Carl Gudmundsson uppdrogs ”att vidtala kandidat Severin Solders att för hembygdsföreningens räkning vidtaga forskningar i arkiven för påbörjande av en historia öfver Elfdalens socken. Avskrifter af handlingar skulle verkställas genom maskinskrivning. För ändamålet anslog styrelsen 200:- kr.

24 mars

Johan Wiik, Klitten, anställd som vaktmästare.

22 december

Lars Åhs, Blyberg, utsedd till föreningens ordf. Medlemsantalet 429.

27 april

Lars Åhs vaktmästare i Skansen.

11 april

Gyris Per Larsson i Blyberg vaktmästare i Skansen.

19 dec.

Knutstugan i Åsen arrenderas under en tid av tio år för 10:- kr/år och föreningen upprättar där en avdelning med fornsaker och gamla bruksföremål. Gustaf Larsson utses till föreståndare för samlingarna.

23 jan.

Lars Hansback och L. A. Persson redogör för gjorda förberedelser för anordnandet av en ”blästa” i Skansen. ”Då fråga nu är å bane om en sammanslutning av Elfdalskvinnor intresserade för återupptagande och utvecklande av Elfdalens kvinnliga hemslöjd” beslöt styrelsen anslå 200:- kr ”till denna specialgren av hembygdsverksamhet”.

29 april

Erik Hård i Brunnsberg vaktmästare i Skansen.

9 maj

Beslutades vissa reparationer, både utvändigt och invändigt av Knutsstugan, varefter av doktor Lars Levander tillvaratagna kulturföremål skulle enligt hans önskan förflyttas dit och bevaras i Åsen.

5 aug.

Åhs och Hansbacks förslag om upprättandet och tryckning av en ”Vägvisare i Rots Skans” godkändes.

17 dec.

”Vid anordnad hembygdsfest före årsmötet erinrade konstnären Gustaf Ankarkrona om hembygdsföreningens 10-åriga tillvaro och uttalade några erkännande ord. Vid festen förekom, föredrag av Per Backlund, tal av Gustaf Ankarkrona, musik av L. Åhs, skioptikonbilder av Tenn Lars och slöjdutställning av kvinnliga slöjdklubben”.

8 jan.

”Styrelsen beslöt att genom ordf. L. Hansback inbjuda Dalarnas Hembygdsförbund att i samband med Hembygdsföreningens sommarfest den 18 juni i år härstädes hålla sitt årsmöte. I samband härmed skulle doktor Bannbers vidtalas om att ”stanna öfver en dag för demonstration av det nya kort- och registreringssystemet”. Lars Åhs åtog sig att bliva vaktmästare i Rots Skans under tiden 8 juni–20 aug. detta år mot en månadsersättning av 180:- kr.

”Beslöts att till ynglingen Gunnar Orre utdela en belöning av 5:- kr för vid senaste slöjdutställningen förevisat prov på slöjdskicklighet och intresse”. ”Kammaren i norra stugan (Väsastugan) skulle anordnas
såsom bibliotek och arkiv”.

5 mars

Lars Åhs och ordf. lämnade redogörelser för innehållet i den nästan färdigskrivna ”Vägvisare för Rots Skans” och styrelsen beslöt låta trycka densamma i 2 000 exemplar. ”Anmäldes att genom Åhs, Beronius och Hansback samma dag av Olof Forsberg i Blyberg inköpts en loftbyggnad, som nu står på gården ”Sålderbock” i Blyberg, för 200:- kr med avsikt att snarast uppsätta den mot östra gaveln av Väsastugan i Skansen. Och blev åtgärden enhällig godkänd”.

25 mars

”Förekom fråga om nybyggnad av en stuga vid Rots Skans i första hand avsedd för kvinnohemslöjdens behov och hade L. C. Beronius upprättat en ritning som av honom demonstrerades”. Styrelsen fick i uppdrag att vidarebehandla byggnadsfrågan. Jägmästaren A. Leo Holmgren höll ett föredrag över ämnet, ”Några uppgifter för Hembygdsföreningen”. Föredraget avtackades med applåder ”och skulle det refereras i
Mora Tidning”.

25 maj

Program för sommarfesten den 18 juni i år:
”Fästen öppnas kl 11 fm. med fältgudstjänst av pastor Sam. Gabrielsson och hornmusik av logen Moras musikkår.
Lars Albert Persson talar på älvdalsmål över ämnet:
Minnen och intryck. Lars Åhs talar och uppläser på älvdalsmål samt ordnar med musik, företrädesvis gamla låtar, på fiol, orgel, flöjt, pipa och horn.
Dalarnas Hembygdsförbund håller samtidigt årsmöte med bl. a. föredrag av doktor Karl-Erik Forslund och Ola Bannbers samt fiolmusik genom kandidat Sporr.
Danslekar får den unga publiken själv anordna.
Unison sång under pastor Gabrielssons ledning.
Vidare beslöts att bjuda Hembygdsförbundets ledamöter samt festens samtliga funktionärer på en enkel lunch, vilken skulle anordnas genom Hansback.

6 juni

”Underhandlades ytterligare med J. P. Rotman om förvärv av ytterligare plats för byggnader vid norra sidan av Rots Skans, men var Rotman ej villig att upplåta det begärda utrymmet utan endast c:a 1000 kvadratmeter för ett pris av 1 krona per kvadratmeter vilket anbud styrelsen dock beslöt antaga. Härefter utstakades av Beronius platsen för den slöjdstuga, som skall uppföras i sommar och måste denna med hänsyn till platsens begränsning läggas längst fram på backen mot älven med långsidan = baksidan mot älvbron”.

10 dec.

Beslöts att ytterligare på frivillighetens väg såsom gåvor insamla sågtimmer, byggnadstimmer och sågat virke till färdigbyggande av hemslöjdsstugan vid Rots Skans. Skvaltkvarnen ”Dunka” vid Stop, vilken av Brunnsbergs byamän skänkts till Skansen har märkts och nedtagits för att köras till Skansen. ”- – – då församlingen genom flera laga kraftvunna beslut överlämnat härbret och matboden att av Hembygdsföreningen
övertagas, flyttas och vårdas, ville styrelsen för sin del hålla på att såsom meningen varit, husen borde flyttas upp till Rots Skans. – – – ”dock skulle ingen flyttningsåtgärd vidtagas annat än i samförstånd med vederbörande myndighet”.

15 april

”Sedan kommunalnämnden uppdragit till Hembygdsföreningen att utöva vård över Blybergsstugan, beslöt styrelsen att uppdraga till Lars Åhs att i första hand omhändertaga stugan intill dess närmare kunde ordnas med densamma”.

24 febr.

”- – – riksantikvariens ställföreträdare och d:r Gerda Boethius vid besök i Älvdalen förklarade, att kyrkhärbret och matboden icke skulle få flyttas till Rots Skans utan uppställas och restaureras i närheten av kyrkan och prästgårdarna, och då dessa hus nu snabbt närma sig förstöring, beslöt styrelsen att söka få förhandlingar med riksantikvarien till stånd angående husens restaurering och deras placering.”
Med anledning av den långa tid, som förflutit sedan Severin Solders erhöll uppdraget (23 maj 1917) att skriva Älvdalens sockens historia och något meddelande om eller plan för arbetet icke erhållits beslöt styrelsen att återkalla uppdraget.
25 maj
Sommarfesten skall hållas enligt gammal tradition söndagen före midsommar och inledas med fältgudstjänst av komminister Tjerneld.
”Till vaktmästare för sommaren antogs ynglingen Uno Rotman för 100:- kr i månaden.”

29 mars

Ett förslag från Lars Åhs att hembygdsföreningen skulle låta utarbeta en läsebok för skolans hembygdsundervisning hänsköts till styrelsen.

13 maj

Med ledning av skisser uppgjorda av doktor Gerda Boethius fastställes inredningen av norra rummet på nedre botten i slöjdstugan. Fru Anna Rotman d. ä. antas till vaktmästare för sommaren.
På anmodan av Dalarnas Hembygdsförbund om att ”Elfdalens Hembygdsförening måtte bestämma sig för ett bomärke” beslöt styrelsen att anta märket, vilket redan finnes anbragt över ingången till Slöjdstugan.

17 jan.

”Styrelsen beslöt att uppdraga till fru Kristina Malmberg att i samråd med ordf. söka få till stånd en kortare vävkurs under innevarande års eftersommar, så snart lokal funnes färdig för ändamålet, samt att senare söka ordna för ett mera planmässigt slöjdundervisningsarbete för år 1927 och framdeles”.
”Till tingslagets vägstyrelse uttalar hembygdsföreningen sitt tack för styrelsens åtgärd att på ett så ståtligt och värdigt sätt hugfästa Buskoviusminnet genom resande av Buskoviusmonumentet vid Särnavägen”.

5 dec.

Den vävkurs, som pågått under 2 månaders tid i slöjdstugan vid Rots Skans skulle nu avslutas genom demonstration av de arbeten, som under kursen utförts. Dessutom utställdes modellvävnader, inom bygden hopsamlade gamla, äkta älvdalsvävnader och från Zorns samlingar i Mora upplånade stilrena dukar av älvdalstyp. Doktor Gerda Boethius ledde demonstrationerna och höll ett sakrikt och underhållande föredrag om den kvinnliga älvdalsslöjden.

18 juni

Beslöt styrelsen att på alla sätt bidraga till och understödja strävandet att till vår socken importera och å lämplig plats utsläppa ytterligare ett bäverpar från Norge.

24 mars

Beslutades att av rent ekonomiska skäl söka få in annonser i tidningen. § 11 i föreningens stadgar ändras och får följande lydelse: ”Upplöses föreningen, tillfaller all dess egendom Älvdalens jordägande socknemän”.
”Hembygdsföreningen beslöt enhälligt att genom styrelsens försorg på Älvdalens jordägande socknemän överlåta äganderätten till alla föreningen tillhörande byggnader och samlingar mot kvittering av föreningens skuld kr 4.300:- till jordbrukskassan. Men skulle hembygdsföreningen förbehålla sig vården av hus och samlingar efter bästa förmåga och förvaltningen av det hela.

25 jan.

Doktor Gerda Boethius och hem.-äg. och f. skogvaktaren Per Backlund, Bredvad, kallas till hedersledamöter.

10 juni

”Avprovades den av Hansback och Stenquist til Skansen skänkta och nu av Olof Hök uppsatta vällingklockan.

10 juli

Hülpersladan i Bosselberg förvärvad och skall flyttas till Skansen och placeras innanför nordöstra grinden en bit från vägen.

28 aug.

Sammanträdet öppnades av vice ordf. som erinrade om den stora förlust föreningen lidit genom häradsdomaren Lars Hansbacks den 15 aug. timade frånfälle.

25 april

I anledning av att det visat sig svårt att få in den enligt stadgarna bestämda årsavgiften på en kr pr år och medlem hade styrelsen föreslagit att årsavgiften måtte bestämmas till 50 öre och föreningsstämman beslöt bifalla förslaget.

27 dec.

I samband med att årsberättelsen föredrogs uttalades några minnesord över framlidne häradsdomaren Lars Hansback vars porträtt som målats i olja av Leontine Jansson avtäckts i blå rummet i slöjdstugan vid styrelsens sammanträde den 21 nov.
Till suppleant i styrelsen nyvaldes Ewert Åhs, i stället för Joh. Frost som undanbett sig återval på grund av sjukdom.
Ett nyttjanderättskontrakt upprättat mellan hembygdsföreningen och ägare av Hedbodarna beslöt föreningsstämman godkänna. Samtidigt beslöts att ingå till Kungl. Maj:t med ansökan om lotterimedel till ett belopp av 6 000:- kr såsom bidrag till kostnaderna för restaurering av Hedbodarna.
En framställning från Delawareutställningens kommissariat att till utställningen i Delaware innevarande år få låna skrin, träskål, linkam och betsman från 1600-talet bifölls.

25 maj

Föreningens sommarfest uppskjuten till 26 juni enär Besparingsskogens 50-årsjubileum skall firas söndagen före midsommar.

27 dec.

Ordföranden erinrade om den förlust som drabbat föreningen genom vice ordföranden Tenn Lars bortgång den 28 maj, 60 år gammal, och hur han genom självstudier skaffat sig allmänbildning och fackkunskaper och gjort sig känd och uppskattad i vida kretsar.

30 dec.

Styrelsen beslutar låta måla ett porträtt av Tenn Lars för högst 200:- kr.

19 nov.

Styrelsen har av Johann Tenn i Evertsberg förvärvat en beskrivning av laggkärlstillverkningen jämte teckningar.
Ett porträtt av Tenn Lars, målat av Leontine Jansson avtäckt i blå rummet i slöjdstugan. Minnesvård över Tenn Lars invigd på kyrkogården den 5 nov. 1939.
Manuskriptet till ny vägvisare för Rots Skans färdig. Den kommer i tryck att omfatta 200 sidor och c:a 125 bilder.

30 dec.

Ewert Åhs nyvald i styrelsen efter And. Andersson, Holen, som undanbad sig återval. Anton Rotman nyvald suppleant.

11 febr.

Gunnar Hansback utsedd till ordförande och kassanian.

5 april

Sedan kommunalfullmäktiges beslut (29/12 1940 § 126) om inköp av Tenn Lars fastighet och inventarier vid gamla porfyrverket i Näset numera vunnit laga kraft, men några åtgärder ännu ej vidtagits för övertagande av det hela beslöts att följa frågans vidare utveckling.

30 dec.

Brevväxling med Grudd Erik Ersson, Mora-Noret, rörande Knutsstugan och föreningens ev. förvärv av densamma.

9 juli

Till ledamöter i den kommitté, som skall handha restaureringen av Hedbodarna, vartill jordägande socknemän anslagit 6 000:- kr, utsågs Gum Per Andersson och ordf. Gunnar Hansback.

25 mars

Föreningsstämman beslöt uppdra åt styrelsen att fullfölja restaureringsarbetet vid Tenn Lars sliperi i Näset samt genast överföra där befintliga fotoplåtar och skioptikonmaterial till arkivet i Rots Skans.

26 dec.

Kungl. Handelsdepartementet har i utslag den 30 juni 1943 meddelat att Kungl. Maj:t beviljat anslag från lotterimedelsfonden till Älvdalens jordägande socknemäns restaurering av Hedbodarna under villkor att anläggningen framdeles underhålls och vårdas.

22 okt.

Hedbodarna skall invigas den 10 juni 1944 och hembygdsföreningens sommarfest hållas den 11 juni varvid 300-årsminnet av Daniel Buskovius erövring av Särna högtidlighålles.

27 april

V. ordf. Carl Kettisen erinrade om den stora förlust styrelsen och i övrigt hembygdsrörelsen inom vår kommun lidit genom ordföranden Gunnar Hansbacks bortgång.
Till ordförande i Hembygdsföreningens styrelse efter avlidne Gunnar Hansback valdes enhälligt Ewert Åhs.

26 okt.

Kommitté tillsatt för att verka för återupplivandet av den manliga slöjden. Ewert Åhs försöker få ökad kontakt mellan hembygdsförening och skola för att öka ungdomens intresse för hembygdsvård.

31 dec.

Vilmar Andrén nyvald i styrelsen efter Gunnar Hansback.

11 maj

V. Andrén får styrelsens uppdrag att utarbeta förslag till en hembygdsbok för bruk i Älvdalens skolor.

28 dec.

Formulär till hedersledamotsdiplom diskuterades och ordf. får uppdraget att infordra offert å kliché för diplomets tryckning.

31 dec.

Severin Solders i styrelsen efter Gum Per Andersson.

25 april

Förslag angående tillsättandet av byombud diskuterat och ordf. får i uppdrag att vidtala därför lämpliga personer, om de vill åta sig uppdraget.

12 nov.

Hembygdsföreningen och kvinnliga slöjdklubben anordnar en hemslöjdsmässa i slöjdstugan den 19 dec. med alster från manlig och kvinnlig slöjd.

31 dec.

Husflyttning inom Skansen beslutad, så att eldhuset flyttas till södra vallgraven för att ge plats åt en smedja från Evertsberg.
Diskuteras bildandet av en hemslöjdsförening, som kunde tillvarata, såväl den kvinnliga som den manliga slöjdverksamhetens intressen inom socknen. En hemslöjdskommitté med ledamöterna Anton Rotman, Johan Eriksson-Tenn och Ewert Åhs får i uppdrag att utreda och avge förslag i ärendet. En interimsstyrelse för en hemslöjdsförening bildas i febr. 1951 och vid föreningsstämman i april samma år fastställes föreningens verksamhetsområde.

14 mars

Inför inrättandet av en intendenttjänst uppgörs en arbetsordning, som bifogas ansökan till kommun och jordägande socknemän om medel till lön. Anslag till halvtidsanställd intendent beviljas och Ewert Åhs anställs från 1 juli 1954.

21 mars

Byggnadsplan för Rot och delar av Holen granskad och godkänd med framhållande av ett angeläget behov av bilparkeringsplats för Rots Skans.
Folkskolläraren Lars Åhs porträtt utfört av konstnären Oscar Gullberg och skänkt till hembygdsföreningen av sönerna samt överlämnat genom rektor Sune Åhs var jämte Tenn Lars en av pionjärerna vid bildandet av Elfdalens hembygdsförening och ivrig insamlare av gamla bruksföremål.

26 april

Kyrkoherde Einar Öhnell donerade 1957 5.000:- kr till en minnesfond, för vilken styrelsen utarbetat stadgar, som fastställts av föreningsstämman.

27 dec.

Överenskommelse träffad med fabrikör Erik Johansson, Näset, on att han får överta vissa inventarier i Tenn Lars slip. Bandinspelare skänkt till hembygdsföreningen av anonym givare.

15 april

Svartbergs fäbodrestaurering utreds av Sixten Öhnell och Ewert Åhs.

24 juni

Slöjdstugan återinvigs den 29 juni efter en genomgående ombyggnad.

31 dec.

Sjungarbygget flyttat genom Domänverkets försorg till plats belägen över Trängselsjöns övre dämningsgräns.

26 mars

Älvdalsvisor utges i tryck. Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund inbjuds att hålla sitt årsmöte i Älvdalen i samband med hembygdsföreningens 60-årsjubileum.
3 juni
Folkdanslaget medges anordna midsommarfest och för ändamålet anlägga en tillfällig dansbana.

11 okt.

Sedan Porfyrgårdens pensionärer flyttat till nybyggda Tallbacken har gårdens framtida användning aktualiserats och hembygdsföreningen föreslår att den bevaras för att användas som fritidsgård eller pensionat.

30 dec.

Carl-Gustav Färje invald i styrelsen efter C. Kettisen. Tenn Lars samlingar och fotoplåtar tillföras föreningens samlingar.

15 nov.

Vid sammanträde om Knutsstugans bevarande beslutas att hembygdsföreningen skall åta sig ansvaret för dess flyttning och återuppbyggnad. Anslag om 2.000 kr för köp av stugan söks hos Åsens bystyrelse.

31 mars

Symposium om primitiv järnhantering skall hållas i Älvdalen.

10 april

Revirförvaltaren Sten Selberg, styrelseledamot efter Vilmar Andrén, vald till ordf. efter Ewert Åhs.

30 dec.

Sehlberg vald till ordf. efter Ewert Åhs.

13 april

Ansökan om medel från kraftregleringsfonden till Knutsstugans renovering bifallen och stugan kan flyttas till tomt intill kapellet.

24 april

Föreningens kassör A. W. Rotman och ordf. Sten Sehlberg avtackas och Sigvard Olén utses till ordförande.

27 dec.

Instruktion för heltidsanställd intendent vid Rots Skans upprättad och bifogad en ansökad till kommunalfullmäktige om att medel måtte anslås till tjänstemannens lön. Medelsansökan bifölls och Ewert Åhs heltidsanställes från 1 jan. 1969.


Sigvard Olén är ordförande. Knutsstugan i Åsen har flyttats och timrats upp på utvald plats. Ny flaggstång har uppsatts på tunet.


Fortsatt arbete med Knutsstugan. Majstång har satts upp på Slöjdstugans gårdsplan; en kopia av den majstång med tre spiror som tidigare funnits i Evertsberg fram till mitten av 1800-talet.


Turistföreningen anordnade välkomstaftnar under juli månad och den 28 augusti en flottarfest med utställning om flottningen. Fortsatta arbeten med Knutsstugan.


Underhållsarbeten som ny takläggning och reparation av gärdesgården. Knutsstugan klar. Gökotta i Hedbodarna. SVT spelade in ett program på snöhöljt Skansen.


IKS ställer medel och arbetskraft till förfogande för vård och konservering av samlingen i Åsen och restaurering av skvaltkvarnen i Lövnäs. Skansen besöktes av c:a 6 400 personer.


Ragnar Forslund väljs in som ordinarie ledamot i styrelsen. Gökotta i Floj. IKS uppför ny gärdesgård i Hedbodarna. Åkstugans dag i Rälldalen. 8 400 besökare.


Ragnar Forslund väljs som ordförande för EHF. Gökotta i Hykje. Gunnar Ternhag håller högtidstalet på Hembygdens dag som handlar om folkmusiken.


Gökotta i Näsbodarna. Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund har sin årsstämma på Skansen. Botanisk exkursion i Blyberg. Fiskekväll i Sjurby.


EHF drabbas av två inbrott som kraftigt decimerar föremålssamlingen. Fäbodkonferens i Trängslet. Växtfärgningskurs vid Nässjön.


1/3-del av föremålen som försvann i samband med inbrotten 1977 kunde återfås och hämtades i december. Textilutställning tillsammans med Älvdalens kvinnliga slöjdklubb.


Fäbodvandring från Svartberg till Balzer i samarbete med kulturnämnden. slåtter- och röjningsdag i Hedbodarna.


Snöig gökotta i Kasbodarna. Fäboddag i Ransi. Utfärd till Korskälla. Porfyrutställning i Porfyrgården.


Fotoutställning med bilder av 5 fotografer. Slogboden och blästan har försetts med nytt tak. Slöjdstugan har rödfärgats.


Ny gärdesgård från stora infarten till Slöjdstugan förbi södra grinden till östra grinden.


Nya bänkar och bord till uteserveringen har an-skaffats. Instrumentsamling från Hagströmsbolagets verksamhet har överlämnats som gåva.


Utställning av EHF:s skidsamling. Ovansiljans Hembygdsföreningar har regionträff i slöjdstugan. Sportlovsprogrammed gamla skidor och kläder vid Väsabacken.


EHF ärver Ekorr Anders fäbod i Risberg. Intendent Kerstin Clasén-Franzon avgår efter 14-års tjänst. Fortsatta arbeten iHedbodarna.


Premiär för Kunungsfläd på tunet. Gökotta i Sprängbodarna. Botanisk exkursion till Dåråbergsgrottan. Utflykt till Balzerjungfrun. Onsdagskvällar på Rots Skans.


Gökotta i Ribbåsen, Nytt tak på Rämmastugan, Dunkan och Blybergsloftet. Ribb-Johangården med bagarstuga och uthus inköps. Fortsättning av upprustning hus och gärdesgårdar i Hedbodarna.


Nytt tak på Hülpersladan. Reparation av eldhus, stall och lada m.m. i Hedbodarna. Upprustning av bagarstugan på Ribbgården. Gökotta i Okbodarna.


Invigning av bagarstugan med tunnbrödsbakning. Exkursion till Långö liebruk. Kunungsfläd för 4:e gången på tunet. Fotoutställning på Porfyrmuseet.


Resa till ortsnamnsarkivet i Uppsala. Gökotta i Borgens fäbodar. Byvandring i Åsen. Kunungsfläd i regn. Utställning med tavlor av konstnären Oscar Gullberg.


Älvdalens historia i bild, en utställning av fem fotografers dokumentation. Utflykt till raststugan i Korskälla. Undersökning av marken där tullstugan funnits före arbetet med södra parkeringen. Reparation av Slöjdstugan.


Tillbyggnad på Ribbstugan och fortsatta arbeten i Slöjdstugan. Gökotta i Åijk. Byvandring i kyrkbyn. Svartbergsdag med vandring till Balzerjungfrun.


Återinvigning av Hedbodarna. Resa till Stockholm med besök på Nordiska museet, Vasamuseet och Rosendals slott.Talangjakt på julmarknaden.


EHF ärver fastigheten och lösöret efter Grund Albin Olsson i Åsen. Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund har årsmöte på Skansen. Filmkvällar i byarna.


EHF:s ”längste” ordförande Ragnar Forslund avgår efter 19 år som ordförande. EHF anordnar auktion av lösöret efter Grund Albin Olsson. Prästladan flyttas från kyrkbyn och timras upp på Skansen. Skrivarkurs anordnas av Dalarnas forskningsråd.


Emigrantutställning. Högtidstal av Margareta Hedblom vid Skansfesten. Komplettering av gärdesgården samt nyagrindstolpar vid prästladan och nordöstra infarten. Grund Albin Olssons fastighet säljes. Flyttning av Orr-slogbodenfrån Rymdalen till Skansen.


Pilgrimsleden, Romboleden invigs vid kyrkhärbret. Bussresatill 1000-års jubileet i Trondheim. Fäbodkväll i Hykie.EHF får som gåva Dahl Sven Janssons fäbodfastighet iOkbodarna.


Ekorr Anders fäbodfastighet i Risberg säljes. Gökotta i Skärklitt. Digitalisering av föreningens fotoarkiv startar. Brittlars-Arvids motor på utställning i museet i Falun. Filmkvällar under våren och hösten, fäbodkväll i Hållberg, bygdedag på Rots Skans. Bussresa till Strömstad via Oslo med besök där på Kontikimuseet mm. Hem dagen efter via Nordens Ark och Uddevalla museum.


Smedjan som skänkts av Johan Dys timras upp. Slogbodar sätts upp efter Romboleden av Klittens dokumentationsgrupp. Takläggning och upplyftning av vissa byggnader i Hedbodarna genom finansiering från Länsstyrelsen. Prästladan försågs med golv och båthuset vid Månstabornas båtplats fick nytt plåttak. Smedjan från Tennäng sattes upp samt kompletterades med stockar och tak.


Bygdeveckan: Utställn. av Hjalmar Larsson-tavlor. Timringsteknik. Gärdsgårdsstängning. Första bussresan till Röros marknad, filmkvällar i Brunnsberg och Klitten samt säsongavslutning på EHF:s fäbod i Okbodarna.


Pilgrimsvandring Evertsberg–Korskälla. Skolorna i kyrkbyn, Rot, Åsen och Västäng hade ”En dag på Rots Skans ” där man visade föremål, hantverk m.m.


Utställning över C. G. Färje. Premiär på bygdespeletBrita Andersdotter. Pilgrimsvandring Evertsberg–Korskälla. Visning av Britt-Lars Arvids motor på Porfyrmuseet under motorfestivalen.


Tillbyggnaden mellan kansliet och slöjdstugan klar. Invigdes20 maj. – Perlas Olof Olssons bärträ med runor lånades uti samband med Historiska museets och Härnösands museums utställningar av Kensingtonstenen. Intressant eftersombåda hade pentadiska siffror. Pilgrimsvandring Evertsberg–Korskälla. Säsongavslutning i Okbodarna.


Nytt tak på härbret som föreningen fick i arv av Grund Albin Olsson. Vandring i Södra Trollgrav och senare en tur till Snoddskallen.


Pilgrimsvandring Evertsberg–Korskälla. Utflykt till Skärberg och Risutyörtsa. Filmfestival 28–30 okt. Jordägarna åtgärdar taken på Rots Skans.


Utställning: ”Händelser i gränsland under 2:a världskriget”. Gemensam pilgrimsvandring i olika etapper från Rots Skans till Korskälla tillsammans med Västerås stift. Biskop Ytterberg invigde samtidigt Romboleden vid Korskälla. Utflykt till fångstgroparna i östra änden av Nässjön och stenåldersboplatserna vid Grundsand. Filmfestival 28 okt.


Pilgrimsvandring gemensam med Pilgrimscenter i Vadstena. Utställning ”Bakubögel och rumpdrag”, kulturdag i september för Rots skola på Rots Skans och filmfestival 19–21 okt.


Kulturdag i september för Rots skola på Rots Skans.
Film-festival 6,7 och 9 nov.
Julmarknad 29–30 november