Föreningen

EHF bildades år 1911 med uppgift att bevara den gamla kulturen till eftervärlden. År 1913 började föreningen bygga upp ett hembygdsmuseum, som idag består av ett 30-tal hus (bl.a. Sveriges äldsta skvaltkvarn) innanför och utanför vallarna på Rots Skans. Miljöerna visar bebyggelse, boendeformer och hantverk från sen medeltid och fram till sekelskiftet år 1900.

Omkring 8000 föremål ingår i samlingarna, som också omfattar cirka 200 000 foton, ljudband och en av Sveriges äldsta hembygdsfilmer från 1918. Skansvakten, föreningens tidning, som utkommit sedan 1916 är en rik källa att ösa ur för intresserade av Älvdalens kultur. En av Sveriges äldsta hembygdstidningar.

Så bildades Elfdalens Hembygdsförening!

En artikel av Mats Elfquist, i Skansvakten 2011.

Några dagar innan den 24 september 1911 anslog Hans Gullberg i Månsta, min morfar, ett upprop på porten till baptistkapellet i kyrkbyn, som handlade om att få till stånd en hembygdsförening i Älvdalen.

Morfar, då 47 år och bördig från Boda, var sedan 22 år tillbaka gift med dottern till Dahl Jan Persson i Månsta.

Till Älvdalen kom han, som 23-åring, efter några års vistelse i Stockholm. På grund av sina astmaproblem, hade en läkare rekommenderat honom att flytta upp till Älvdalen,som var känt för sin höga luft.

Morfar och hans äldste son Oscar, hade under en längre tid diskuterat att något snarast måste göras för att bevara älvdalingarnas gamla levnadssätt, föremål och byggnader, som börjat förändras i denna tid av omvälvning.

I Särna, Orsa, Rättvik och Lima, hade man redan bildat hembygdsföreningar. Morfar hade även presenterat sina tankar och funderingar för sin svåger, Dahl Per Jansson i Månsta.

Den 24 september begav sig Hans, Oscar och Dahl Per tillsammans från Månsta till kapellet och mötet. …med viss undran, berättade Oscar senare.

Men anslutningen och intresset blev större än man väntat sig. Hans började mötet med att redogöra för de funderingar som han, Oscar och Dahl Per kommit fram till … samt hemställde att mötet måtte utse en ordförande. Deltagarna valde honom enhälligt till ordförande.

I enlighet med ett förslag från Dahl Per beslutade deltagarna att … snarast möjligt, få till stånd en hembygdsförening för att, som det senare kom att stå i protokollet …bevara förfädernas handlingar i fråga om slöjd, klädedräkt och byggnadssätt…

Man beslöt även att bilda en kommitté som sammankallar ett allmänt möte, annonserar i Mora Tidning samt tar fram ett förslag till stadgar. Till ledamöter i denna kommitté valdes Hans och Dahl Per i Månsta, Anders Andersson i Holen, Lars Beronius i Loka och Per Bonde i Näset. Till justeringsmän för mötets protokoll, valdes Dahl Per och Oscar Gullberg.

En vecka senare, den 30 september,samlades tre av kommittéledamöterna, Hans, Dahl Per och Per Bonde för att upprätta förslaget till stadgar. Hans, som var ordförande i kommittén, meddelade att han med ett anslag sammankallat till ett konstituerande sammanträde i Salemkapellet den 3 okt.; En åtgärd som godkändes av de övriga.
Till sammanträdet den 3 okt inbjöds alla, som på en lista tecknat sig för att bli medlemmar.

Föredragsprotokollet från kommitténs möte samt stadgeförslaget presenterades och på förslag av Lars Hansback beslöt man att anta förslaget. Dock skulle den blivande interimsstyrelsen granska och eventuella ändringar …föreläggas medlemmarna vid ett blifvande sammanträde för dess antagande.

Som ledamöter i interimsstyrelsen valdes Hans Gullberg, Anders Andersson Holen, Grund Lars Olsson Åsen, Bogg Matts Ersson Dysberg, Per Isaksson Blyberg och Lars Hansback Näset. Till suppleanter valdes Dahl Per Jansson Månsta, Per Bonde Näset och prosten C W Söderström. Styrelsen utsågs att tjänstgöra till slutet av 1911 då nytt val skall förrättas. Mötets protokoll justerades av Oscar Gullberg Månsta och LA Persson Näset.

Vid styrelsens möte efteråt i Salemkapellet beslöts enhälligt, på förslag av Lars Hansback, att Hans Gullberg väljs till ordförande för föreningen vid kommande sammanträde i december och att man då även utser en kommitté bestående av Lars Hansback, Anders Andersson och Hans Gullberg att granska stadgeförslaget. Om ändringar är nödvändiga skall medlemmarna sammankallas för ett godkännande.

Hans Gullberg utsågs att på föreningens vägnar ingå med en ansökan till kommunalnämnden om anslag av ett penningbelopp till föreningens verksamhet.

Det första medlemsmötet hölls den 5 nov i gamla tingshuset (sockenstugan). Kommitténs förslag till stadgar föredrogs och antogs efter smärre ändringar. Beträffande tryckning av stadgarna och antalet exemplar hänsköts till styrelsen. Valet av styrelsen som verkställdes den 3 okt. godkändes. Man beslöt även att landshövdingen och kommendören Carl Fredrik Holmqvist, som visat ett stort intresse för Dalarnas kultursträvanden och särskilt då för Elfdalens socken, skall utses till föreningens första hedersledamot.

Närvarande vid styrelsemötet efteråt i tingshuset var Lars Hansback, Anders Andersson, Bogg Matts Ersson, Grund Lars Olsson och Hans Gullberg samt Dahl Per Jansson. Där beslöts att … med afvseende å göromålens fördelning att godkänna beslutet som fattats den 3 oktober dock med tillägg att L. Hansback utsågs att föra Inventarium och Kassabok.

Man beslöt att trycka 2000 ex av stadgarna och uppdrog till Lars Hansback, Anders Andersson och Hans Gullberg …att ombesörja tryckning av stadgarna samt nödigt antal medlemskort. Lars Hansback meddelade att han i samråd med ordföranden beställt protokoll och inventarieböcker samt ett antal teckningslistor. Styrelsen beslöt att godkänna beställningen. Vidare beslöts att styrelseledamöterna söker och samlar många värdefulla lämpliga föremål till föreningens samling,

Vid styrelsemötet den 14 dec. beslöt närvarande tre ledamöter, nämligen Hans Gullberg, Lars Hansback och Anders Andersson att till föreningens årsmöte föreslå att åtgärder vidtas för att tillsvidare få disponera sockenmagasinet norr om kyrkan för föreningens samlingar samt även anhålla hos kommunen att få disponera nuvarande tingshuset (sockenstugan) när det nya tingshuset är färdigbyggt.

Styrelsen beslöt även att föreningen beslutar uppdra till styrelsen att genom någon lämplig person efterforska vad som inom socknen kan finnas av föremål, lämpliga till förvärv samt att få till skänkts sådana föremål genom gåva eller på annat sätt överlåtas till föreningen.

Ett förslag till inkomst och utgiftsstat för 1912 upprättades där inkomsterna beräknades till 300:-, fördelat på kommunens anslag 100:- samt inträdes- och årsavgifter 200:-.

Utgifterna för organisationskostnader och trycksaker beräknades till 100:- och anskaffandet av fornminnessaker samt ordnandet av till föreningen redan skänkta föremål till 200:-Vidare beslöts att utlysa föreningens ordinarie decembersammanträde till söndagen den 31 december i tingshuset.

Vid mötet den 31 dec beslöts att eftersom det kungjorts i Mora Tidning är det stadgeenligt sammankallat. Till ordförande för dagen valdes Hans Gullberg. Den av styrelsen upprättade inkomst- och utgiftsstaten för år 1912 föredrogs och antogs oförändrad.

Till styrelse för kommande år valdes Lars Hansback, Hans Gullberg, Anders Andersson, Grund Lars Olsson, Bogg Matts Ersson, Per Isaksson samt den på kommunalstämman valde Anders Kettisen, som representant för kommunen eftersom den lämnat ett anslag på 100:- (enligt paragraf 8 i stadgarna). Till suppleanter valdes Dahl Per Jansson, Per Bonde och C W Söderström.

På förslag av Lars Hansback beslöt mötet att inte utse några revisorer då kassaräkningen tidigast kommer att föras från den 1 januari 1912. Mötet beslöt även att godkänna styrelsens förslag från mötet den 14 dec att disponera sockenmagasinet till förvaring av föreningens föremål.

Vid styrelsemötet den 31 december valdes Hans Gullberg till ordförande för föreningen samt även till att föra inventarium och kassabok. Närvarande ledamöter var Lars Hansback, Hans Gullberg, Anders Andersson, Grund Lars Olsson, Bogg Matts Ersson och Dahl Per Jansson. …frågan om samlande av lämpliga föremål till föreningens samling upptogs till behandling och under diskussionen föreslog Lars Hansback att lämna Oscar Gullberg i uppdrag att för föreningen göra någon tur inom kommunen för anskaffande av lämpliga föremål. Anders Andersson föreslog att lämna ordföranden i uppdrag att ordna frågan på lämpligaste sätt. Efter framställd proparian beslöt styrelsen att antaga det av Anders Andersson lämnade förslaget.

Min morfar var verksam som ordförande under de första åtta åren fram till årsmötet den 22 dec 1919, då han undanbad sig återval. Lars Åhs övertog då klubban under ett år och efter honom Lars Hansback fram till sin död 15 augusti 1932.

Morfar stannade kvar som styrelseledamot fram till årsmötet i december 1929, drygt två år innan han avled den 11 februari 1932.

Mats Elfquist

Källor:
EHF:s protokoll, min mormor och närmaste släkt